استان سيستان و بلوچستان با وسعت 181502 كيلومتر مربع و 300 كيلومتر طول مرز آبي داراي 23 شهرستان مي باشد. اداره كل شيلات استان در سال 1360 در چابهار با بهره برداري از سردخانه 2 هزارتني چابهار ، سردخانه 2 هــــزارتني كنــارك وسردخانه 2 هزارتني زاهدان تاسيس گرديد.
در حال حاضر شيلات استان داراي 3 معاونت و 2 اداره در شهرستانهاي چابهار و كنارك مي باشد و با بهرهگيري از 11 اسكله و جايگاه تخليه صيد ، 2400 شناور اعم از قايق و لنج ، حدود 25000 نفر صياد دائمي و فصلي در قالب 38 تعاوني صيادي ، 6 شهرك و ناحيه صنعتي و بيش از 100 واحد توليدي صنايع شيلاتي ، دارا بودن منطقه بالقوه پرورش ميگو با بيش از 42 هزار هكتار اراضي مستعد 41 درصد صيد آبهاي جنوب كشور، 39 درصد صيد كل كشور ، 23 درصد كل توليد آبزيان كشور (صيد و آبزي پروري) ، رتبه دوم صيد در اقيانوس هند بعد از اندونزي ، رتبه اول صيد در غرب اقيانوس هند و تأمين كننده بيش از 70 درصد تون ماهيان كشور يكي از شاخص هاي اقتصادي استان به شمار مي رود و به دليل وجود شرايط مناسب از جمله زمين‌هاي بلااستفاده ساحلي، نيروي كار ساده، فناوري بومي شده و قابل دسترس ،بازارهاي نسبتاً شناخته شده جهاني و ارزش صادراتي آبزيان(ماهي ، ميگو وساير آبزيان دريايي) در توسعه آبزي‌پروري، ميتواند نقش مهمي در افزايش اشتغال، ارزآوري و توسعه روستايي در مناطق ساحلي جنوب استان ايفا نمايد.
فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
7 1