امروز : سه شنبه 26 تیر 1403 بروزرسانی:1403/04/07
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
277مجوز صنایع تبدیلی آبزیان 1397/06/26

صدور جواز صنایع تبدیلی آبزیان در پروسه مکاتبات اداری استان های متقاضی به سازمان شیلات و بررسی طرح های فنی و توجیهی در کارگروه کمیته فنی شیلات مرکز پس از بررسی اعلام می گردد.


278 مجوز واردات آبزیان زنده 1397/06/26

فرآیند صدور مجوز واردات آبزیان زنده جهت دریافت VIP از سازمان دامپزشکی کشور صورت می پذیردو به منظور نظارت فنی و تجاری و تولید و تنظیم بازار در کشور انجام می شود.(در مراحل قبل از ورود و زمان ورود به کشور)


279مجوز نگهداری ماهی زنده به منظور خرده فروشی در جایگاه های ویژه(دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده)1398/03/27

زنده فروشی آبزیان یکی از روش های عرضه در سطح جهان و در داخل کشور بوده که به جهت تازگی و ویژگی های کیفی آبزی در هنگام عرضه مورد استقبال بالای خریداران قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای توسعه این روش در سطح کشور و همچنین شناسنامه دار کردن و نظام مند نمودن این روش از عرضه و نهایتاً اجرایی نمودن بند 10 شرح وظایف مصوب سازمان شیلات ایران مورد اشاره در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، دفتر بهبود کیفیت سازمان شیلات ایران نسبت به تدوین این دستورالعمل اقدام نموده است.

کلیه متقاضیان مراکز عرضه زنده خرد و یا توزیع کنندگان ماهیان گرمابی ، سردابی و خاویاری به شکل زنده تحت شمول این دستورالعمل بوده و برای دریافت مجوز عرضه می بایست مطابق با این روند اقدام نمایند.


280مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان 1397/06/26
صدور مجوزهای موافقت اصولی ، ساخت و بهره برداری از مرکز  بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان به صورت بهداشتی و رعایت اصول فنی عرضه حمل تخلیه وبارگیری با رعایت نظارت های سازمان های ذیربط
40435
سوالات متداول
1400/04/29
سوالات متداول

آبزی پروری
گونه های قابل پرورش در قفسهای پرورش ماهی در این منطقه چیست؟

ظریت قفسهای پرورش ماهی در دریا چه میزان می باشد؟

برای اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس از کدام ارگان باید اقدام شود؟
گونه های قابل پرورش در قفسهای پرورش ماهی در این منطقه چیست؟
گونه های بومی و اقتصادی منطقه شامل سی باس و سیبریم

ظریت قفسهای پرورش ماهی در دریا چه میزان می باشد؟
در کشور ایران از 50 تن تا 125 تن در دریا به آب اندازی شده است

برای اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس از کدام ارگان باید اقدام شود؟
پس از وصول درخواست به اداره کل شیلات استان و بررسی طرح توجیهی سرمایه گذار  جهت اخذ پروانه تاسیس و بهداشتی تاسیس به سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان و دامپزشکی معرفی می گردد وپس از طی این مرحله  سایر مراحل بعدی انجام می شود

284مجوز تاسیس استخرهای دومنظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/06/26

در این خدمت کلیه مراحل درخواست صدور ، تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از :

صدور و تمدید موافقت اصولی ، مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز توسعه ، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهي در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرم آبي و سرد آبي ، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور  بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.


271مجوز تولید بچه ماهی (صدور مجوزهای آبزی پروری)
1397/06/25

در این خدمت کلیه مراحل درخواست صدور ، تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از :

صدور و تمدید موافقت اصولی ، مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز توسعه ، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهي در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرم آبي و سرد آبي ، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور  بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.


272مجوز پرورش ماهیان گرم آبی ، سرد آبی و دریایی (صدور مجوزهای آبزی پروری)
1397/06/25

در این خدمت کلیه مراحل درخواست صدور ، تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از :

صدور و تمدید موافقت اصولی ، مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز توسعه ، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهي در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرم آبي و سرد آبي ، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور  بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.


267پروانه بهره برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی (صدور مجوز آبزی پروری)
1397/06/26

در این خدمت کلیه مراحل درخواست صدور ، تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از :

صدور و تمدید موافقت اصولی ، مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز توسعه ، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهي در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرم آبي و سرد آبي ، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور  بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.


268مجوز توسعه استخرهای دومنظوره کشاورزی و پرورش ماهی(صدور مجوز های آبزی پروری)
1397/06/26

در این خدمت کلیه مراحل درخواست صدور ، تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از :

صدور و تمدید موافقت اصولی ، مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز توسعه ، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهي در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرم آبي و سرد آبي ، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور  بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.


Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 18.

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست