03:12 ب.ظ 1394/01/23
عنوان طرح
صيد فانوس ماهيان

چشم انداز سرمایه گذاری

   با توجه به اينکه يکي از زمينه هاي سرمايه گذاري در بخش صيد وصيادي اين سازمان ، تامين شناور براي صيد فانوس ماهيان است ، لذا  به منظور اطلاع رساني عمومي بدينوسيله  و شرايط کلي پذيرش تقاضا و گردش کار  صدور موافقت اصولي براي تامين شناورصيد فانوس ماهيان به شرح فايل پيوست تعيين مي گردد. 

 


موقعیت های مکانی سرمایه گذاری
  لطفا به فايل پيوست مراجعه نماييد

فرایند های صدور مجوز و سایر پیوست ها
تصاویر و سایر منابع مرتبط